Szukaj:

Kurtyny świetlne i ich praca w układzie sterowania bezpiecznym zatrzymaniem maszyny z przekaźnikami bezpieczeństwa - część II

Wpis dodano: 2008-02-26

W pierwszej części artykułu, który ukazał się w poprzednim numerze, opisaliśmy Państwu budowę i zasadę działania kurtyny świetlnej, zastosowanie układu kurtyn host-guest oraz możliwość zmiany kierunku promieni za pomocą specjalnych zwierciadeł. W tej części chcemy się skupić na funkcjach bardziej złożonych tzn. funkcje przysłaniania, praca cykliczna, muting.

Funkcje przesłaniania

Jak wspomniano wyżej kurtyna świetlna ze względu na swoja budowę posiada obszar wykrywania o prostokątnym kształcie, określonym jej wysokością oraz odległością montażu pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. W celu zwiększenia możliwości aplikacyjnych, bez konieczności tworzenia układów kilku kurtyn, co jest nieekonomiczne stosowane są funkcje przesłaniania pokazane na rysunku 1.

 

Przesłanianie stałe
Przesłanianie ruchome
Redukcja rozdzielczości
przesłanianie stałe przesłanianie ruchome redukcja rozdzielczości

 

Rys. 1. Poglądowe przedstawienie funkcji przesłaniania kurtyny świetlnej

W ogólnym wypadku kurtyna świetlna zastępuje osłonę stałą lub ruchomą o tych samych wymiarach. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku przesłaniania stałego, przy czym w niektórych konstrukcjach możliwe jest trwałe wyłączenie części promieni świetlnych.

Dla zastąpienia typowej osłony ruchomej wykorzystuje się funkcję przesłaniania ruchomego lub redukcję rozdzielczości.

Kolorem pomarańczowym oznaczono promienie świetlne zdefiniowane standardowo dla danego typu kurtyny. Kolorem ciemnoniebieskim oznaczono wyłączone promienie (dla podkreślenia obszary wyłączone oznaczono jasnymi prostokątami). Kolorem turkusowym oznaczono promienie świetlne znajdujące się w obszarach, gdzie sekcje wyłączanych promieni są przesuwane. Kolorem błękitnym oznaczono promienie znajdujące się w obszarach o zredukowanej rozdzielczości.

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że kurtyny świetlne nie zastępują w pełni osłon fizycznych stałych i ruchomych, ponieważ:

  • nie są w stanie zapewnić ochrony operatora w przypadku emisji lub uderzenia elementami stałymi itd. pochodzących z wnętrza maszyny,
  • ponieważ kurtyna nie wymaga otwierania i można ją pokonać bez ograniczeń, konieczne jest ustalenie odległości jej umieszczenia od strefy niebezpiecznej, gwarantującej zatrzymanie maszyny w określonym czasie. (precyzuje to norma PN-EN 999).
Wobec powyższego zastąpienie osłony stałej lub ruchomej kurtyną wymaga analizy ryzyka i może prowadzić do uzyskania przez modernizowana maszynę statusu - "jak nowa", co skutkuje obowiązkiem ponownego zadeklarowania zgodności i oznaczenia CE!
Praca cykliczna
Kolejną złożoną funkcją sterowania kurtyny jest praca cykliczna. Zasada tej funkcji polega na założeniu, że ryzyko zmienia się w czasie cyklu pracy maszyny i tylko w określonych jego częściach należy operatora chronić, przed unikaniem do strefy chronionej. Na rysunku 2. pokazano poglądowe schematy dla dwóch rodzajów takich maszyn. Jak widać w pierwszym wypadku operator wkłada obrabiany detal do maszyny i po odróbce usuwa go z tej samej pozycji. Owocuje to koniecznością dwukrotnego wnikania do obszaru chronionego w czasie każdego cyklu pracy.
 
Cykl pracy z dwoma naruszeniami obszaru chronionegoCykl pracy z pojedynczym naruszeniem obszaru chronionego
Cykl pracy z dwoma naruszeniami obszaru chronionego
Cykl pracy z pojedynczym naruszeniem obszaru chronionego
 
Rys.2. Ręczne podawanie i odbieranie detalu do obróbki w maszynie - przykład cyklu pracy.
 
W drugim przypadku każda z kurtyn jest naruszana tylko raz w czasie cyklu. Są to produkcyjne sytuacje typowe i posiadają one swoje układowe odpowiedniki realizowane w postaci specjalizowanych przekaźników ewaluacyjnych, współpracujących z kurtynami. Oczywiście system sterowania bezpieczeństwem musi współpracować z krzywką i czujnikiem identyfikującymi położenie maszyny w czasie cyklu i zezwalającymi na naruszanie strefy w danym momencie.
Oczywiście wszystkie elementy składowe systemu muszą spełniać wymagania danej kategorii bezpieczeństwa.
Muting
W praktyce przemysłowej niezwykle istotna jest funkcja mutingu, a właściwie wiele funkcji pracy wykorzystujących muting.
Generalnie muting możemy podzielić na szeregowy (rys.3.) i równoległy (rys.4.).
 
Zasada mutingu szeregowego

Rys. 3. Zasada mutingu szeregowego.
 
Na rysunku 3. przedstawiono w sposób poglądowy szkic rozmieszczenia elementów bezpieczeństwa. Literami "E" i "S" oznaczono pozycję nadajnika i odbiornika kurtyny świetlnej. Chroni ona dostępu do obszaru niebezpiecznego, który poza kurtyną jest otoczony stałym ogrodzeniem ochronnym. Wysokość tego ogrodzenia musi być tak dobrana, aby uniemożliwić dostęp do strefy niebezpiecznej. Odległość do strefy jest również ustalona. Funkcja mutingu pozwala na rozwiązanie problemu wprowadzania detali do wnętrza ogrodzenia, bez konieczności wyłączania maszyny. W tym celu w określonych miejscach zainstalowano optyczne czujniki obecności detalu. W tym konkretnym wypadku są cztery, oznaczone od "M1" do "M4". Możliwe jest również zastosowanie innej ich liczby (od 2 do 4).
Układ kontroli sekwencyjnej będzie oczekiwał, że krawędź początkowa detalu będzie kolejno przesłaniała czujniki, co pozwala zarówno na kontrolę kierunku przejazdu, jak i rozmiarów. Wykresy dla poszczególnych czujników są również na rysunku uwidocznione. W niniejszym układzie główną rolę odgrywają wewnętrzne czujniki M2 i M3, dlatego muszą być one specjalnie wykonane dla układów bezpieczeństwa. Najniżej zamieszczony wykres przedstawia tak zwaną funkcję mutingu, która przyjmuje wartość wysoką od chwili przesłonięcia przez detal czujnika M2, do chwili opuszczenia przez niego światła czujnika M3. W tym przedziale czasu kurtyna świetlna powinna być nieaktywna, co jest też sygnalizowane światłem lampy lub lamp ostrzegawczych.
Przedstawione rozwiązanie techniczne pozwala na identyfikację przejazdu detalu o określonych gabarytach, do pewnego stopnia kształcie oraz sygnalizację przebiegu procesu.

Układ jest dodatkowo wyposażony w przycisk rozpoczynający sekwencję, który powinien być tak umieszczony, aby nie był dostępny z wnętrza ogrodzenia. Operator naciskający przycisk musi widzieć całą strefę niebezpieczną, ponieważ maszyny nie wyposażono dodatkowo w czujniki obecności wewnątrz ogrodzenia.

Opisany tu rodzaj mutingu nazywamy szeregowym, ponieważ krawędź detalu pobudza kolejno czujniki.

Zasada mutingu równolegÅ‚ego

Rys. 4. Zasada mutingu równoległego.
 
Rysunek 4. przedstawia schematycznie zasadę działania mutingu równoległego. Układ sterowania oparty jest na dwóch czujnikach pomocniczych M2 i M3, które muszą być konstrukcji przeznaczonej do wykorzystania w układach bezpieczeństwa. Pozwalają one we współpracy ze specjalizowanym przekaźnikiem bezpieczeństwa na okresowe (robocze) zawieszanie pracy kurtyny świetlnej, w czasie wjazdu detalu do strefy wyznaczonej ogrodzeniem ochronnym.
Zasadą pracy czujników M2 i M3 jest jednoczesne zidentyfikowanie obecności detalu w bezpośredniej bliskości kurtyny. Pobudzenie czujników początkowym brzegiem detalu stanowi zbocze funkcji mutingu, wyłączającej czasowo działanie kurtyny. Opuszczenie przez detal strefy czujników załącza kurtynę ponownie.
W danym wypadku, gdy detal będzie np. nadjeżdżał w pozycji ukośnej, działanie kurtyny nie zostanie zawieszone, co zatrzyma maszynę awaryjnie.
Podobnie jak w poprzednim przykładzie, układ jest dodatkowo wyposażony w przycisk rozpoczynający sekwencję, który powinien być tak umieszczony, aby nie był dostępny z wnętrza ogrodzenia. Operator naciskający przycisk musi widzieć całą strefę niebezpieczną, ponieważ maszyny nie wyposażono dodatkowo w czujniki obecności wewnątrz ogrodzenia.
Znane i stosowane są również inne (w tym mieszane rodzaje mutingu), wykorzystujące np. trzy czujniki. Ich dokładny opis przytaczają podręczniki aplikacyjne i DTR specjalizowanych przekaźników. Zastosowanie trzech czujników pozwala miedzy innymi na identyfikację kierunku ruchu detalu.
Polskojęzycznym odpowiednikiem słowa muting jest przesłanianie, ale ze względów praktycznych bardzo często wykorzystywana jest nazwa oryginalna.
 
Element amortyzacyjnyKolumna sygnalizacyjna
Przeka??nik ewaluacyjny
element amortyzacyjny
kolumna sygnalizacyjna
przekaźnik ewaluacyjny
 
Rys. 5. Wybrane elementy dodatkowego wyposażenia kurtyny.
 
Realizacja praktycznych aplikacji układów z kurtynami bezpieczeństwa wymaga stosowania dużej liczby elementów dodatkowych, takich jak: specjalne uchwyty, lampy sygnalizacyjne i różnego rodzaju specjalistyczne przekaźniki bezpieczeństwa, jakie pokazano na rysunku 5. Dokładne omówienie ich pełnego asortymentu oraz działania, przekracza jednak możliwości niniejszej publikacji. Wnikliwego czytelnika zachęcamy zatem do lektury dokumentacji poszczególnych urządzeń i strony internetowej www.paragraf34.pl.
Poniżej zatem przedstawiono tylko kilka przykładów poglądowych.
 
Przykład współpracy kurtyny świetlnej kategorii 4. z przekaźnikiem

Rys 6. Przykład współpracy kurtyny świetlnej kategorii 4. z przekaźnikiem ewaluacyjnym z funkcją mutingu szeregowego.
 
Schemat przedstawiony na rysunku 6. ilustruje aplikację w kategorii 4. z mutingiem szeregowym bazującym na czterech czujnikach, jak w przykładzie z rysunku 7.
Wykorzystany tu przekaźnik ewaluacyjny posiada możliwość podłączenia kurtyny o redundantnych wyjściach S1 i S2 oraz czterech czujników mutingu szeregowego (M1-M4). Wejście dla przycisku START, wejście dla sprzężenia zwrotnego aktuatorów i dwa wyjścia bezpotencjałowe. Przekaźnik pozwala na podłączenie dwóch lamp sygnalizujących zawieszanie kurtyny, a także wyjścia do identyfikacji stanu przekaźnika.
Przekaźniki ewaluacyjne z rodziny 3RG7847.. pozwalają na podłączenie portem szeregowym RS 232 mikrokomputera PC w celach diagnostycznych, co stanowi znaczne ułatwienie na etapie rozruchu, serwisu i okresowych kontroli. Oprogramowanie pozwala przykładowo na identyfikację stanu każdego wejścia/wyjścia przekaźnika jako stanu logicznego niskiego lub wysokiego oraz stanu wysokiej impedancji (np. odłączenia się przewodu od zacisku).
Wiele modeli przekaźników bezpieczeństwa umożliwia realizację kilku rodzajów pracy bez zmiany topologii układu sterowania bezpieczeństwem. Zmiana trybu pracy (np. na serwisowy) musi być jednak autoryzowana za pomocą klucza, do którego dostęp jest ograniczony.
Należy pamiętać, że lampy sygnalizacyjne wykorzystane w układzie bezpieczeństwa maszyny powinny być nadzorowane, gdyż ich niesprawność zwiększa ryzyko. Optymalnym miejscem montażu tych lamp są kolumny sygnalizacyjne, jak na rysunku 5.
W celu wyeliminowania zakłóceń pracy maszyny związanych z czynnikami środowiskowymi, jak oddziaływania elektromagnetyczne, wibracje, czy zapylenie należy stosować odpowiednio: właściwe ekranowanie kabli, mocowania amortyzacyjne i procedury konserwacyjne.
 
Podsumowanie
Kurtyna świetlna jest jak opisano wyżej elementem systemu bezpiecznego maszyny o bardzo dużych możliwościach zastosowań. Wynika to z faktu, że kurtyny są wyposażone w wiele opcji, zarówno sprzętowych, jak i programowych. Przy ich wykorzystywaniu należy jednak pamiętać, że stanowią one istotny element systemu bezpieczeństwa, a więc w procesie projektowania, należy dokładnie uwzględnić ryzyko związane z wykorzystaniem danego modelu (kategoria bezpieczeństwa, rozdzielczość) oraz jego konfiguracją i czasem reakcji.
Projektant musi jednocześnie uwzględnić wiele różnorodnych czynników, jak na przykład rozmiar kurtyny, jej rozdzielczość, układ zagiętych dwoma zwierciadłami promieni (z uwzględnieniem współczynnika pochłaniania), odsprzęglenie sąsiednich kurtyn poprzez wybór różnych kanałów, przesłanianie, praca cykliczna i inne.
Kurtyny są jednak tylko częścią systemu, który musi również stanowić układ kompletny i pozwalający, jako całość spełnić określone z góry (w toku analizy ryzyka) założenia.

kategoria: Artykuły

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.1/10 (301 głosów)

Komentarze (12) Dodaj swoją opinię
2018-10-18 |  axosayjepedi[-]
http://doxycycline-cheapbuy.site/ - doxycycline-cheapbuy.site.ankor onlinebuycytotec.site.ankor
2019-02-02 |  kamagra 100mg oral jelly[-]
kamagra oral jelly
kamagra
kamagra 100 mg usa
kamagra 100 mg oral jelly
2020-12-06 |  Epeals[-]
1506f new software 2020 download tempat download software 2020 revit 2020 software free download 2020 software youtube office pro plus programs ;except software ag . cra tax software 2020 netfile post office program roles within software development , office software free download for pc .
bar software company out software pro software houston microsoft office software download for mac ! the odd one out drawing program office software products crack office without software how software works pdf software who is on my wifi get loan fast for purchase program i need loan, 2020 software engineer program jp morgan . between software and hardware whip around software Blogm2stwe4u top software languages 2020 2020 interior design software india pvt ltd ...
2020-12-11 |  Bipeals[-]
microsoft office software free download internship abroad software engineer money matters post office software why software is eating the world how software is made ;free windows software 2020 . for software update motorola software 2020 download office software near me , a software update is required to connect to . office software without subscription how much is office suite for ipad who invented software what software does chromebook use ! in design program microsoft office software free download quip office software office layout software free online design for program evaluation get loan fast for purchase program i need payday loan, autocad 2020 software price in uae . software pre-installed by the device manufacturer upside software essential software for pc 2020 software conferences 2020 europe .
2020-12-11 |  AiPrayeby[-]
2020 software new grad drawing program website to buy autocad office suite programs do not have a similar interface. software nero 2020 free office software that is compatible with microsoft engeeeneringu#$sssaunnplus , ms office 2007 software free install. radeon software 2020 switchable graphics, office layout software free autocad 2020 software download 2020 software training. cra tax software 2020 netfile is office software shop legitimate, free office software for mac os x.
2020-12-15 |  ABrienry[-]
pharmacie lafayette brest rue de lyon pharmacie amiens sud burger king , act therapy group pharmacie boulogne billancourt ouverte le dimanche . pharmacie drive autour de moi pharmacie bordeaux , pharmacie de garde marseille prado pharmacie lafayette montluçon pharmacie fontaine pharmacie toledano argenteuil . therapie cognitivo comportementale confiance en soi traitement endodontique , pharmacie avignon gare tgv therapie cognitivo comportementale autisme , therapies basees sur la mentalisation pharmacie de garde salon de provence . pharmacie bordeaux quai pharmacie belvedere argenteuil horaire pharmacie bailly 78870 , pharmacie nicolle avignon pharmacie leclerc bressuire , therapie de couple douai . horaire pharmacie autour de moi pharmacie en ligne usa , pharmacie cap nord bourges horaires pharmacie ouverte quillan , pharmacie de garde qui appeler.
parapharmacie leclerc saint louis pharmacie de garde aujourd'hui france Modafinil 200 mg sans ordonnance, therapie de couple comment Г§a se passe therapies breves toulouse . pharmacie auchan mont saint martin therapies eating disorders , pharmacie st quentin beauvais pharmacie gay bourges pharmacie bordeaux fac ketoderm pharmacie en ligne .
pharmacie de garde marseille plan de cuques pharmacie almeida argenteuil , traitement rhinite allergique pharmacie de service annecy , pharmacie de garde marseille 11eme medicaments keppra . therapie cognitivo-comportementale adolescent pharmacie lafayette sarlat pharmacie beaulieu grenoble , pharmacie de garde jarny pharmacie lafayette besancon , pharmacie quiberon . therapies breves annecy therapies alternatives sante , pharmacie du bailly salouel pharmacie de garde aujourd'hui orleans , pharmacie leclerc normanville pharmacie veterinaire aix en provence .
therapies with cancer therapie de couple youtube , pharmacie beaulieu auderghem ysomega pharmacie en ligne . pharmacie du soleil boulogne billancourt pharmacie a proximite de garde , pharmacie lafayette tolosane pharmacie habasque brest pharmacie de garde issoire pharmacie lafayette charleville . pharmacie de garde aujourd'hui strasbourg pharmacie bordeaux stalingrad , therapie breves bretagne pharmacie pont neuf brest , pharmacie bailly saint lazare pharmacie auchan dardilly . pharmacie nuit amiens traitement ulcere estomac pharmacie de garde khemisset aujourd'hui , pharmacie de garde troyes therapie comportementale et cognitive strasbourg , pharmacie belvedere argenteuil .
pharmacie bordeaux dimanche matin medicaments grossesse , pharmacie de garde zone agoe medicaments qui font dormir , pharmacie a proximite pharmacie.auchan . act therapy group activities traitement johnson , pharmacie rue des jacobins beauvais pharmacie de garde martinique . therapie comportementale et cognitive tours pharmacie lafayette bayonne , pharmacie barral annecy pharmacie xonrupt pharmacie de garde boulogne billancourt 9 fevrier 2020 therapie yoga .
pharmacie romand annecy therapie de couple valence , pharmacie leclerc querqueville pharmacie ouverte dimanche lyon , pharmacie en ligne ile de la reunion pharmacie lafayette villeneuve sur lot . pharmacie leclerc talence traitement entorse cheville medicaments reserves Г  l'usage hospitalier liste , pharmacie de garde xl pharmacie de garde aujourd'hui juan les pins , therapie jeux video . pharmacie en ligne inde therapies comportementales et cognitives en 37 notions , act therapy list of values pharmacie bordeaux boulevard , act therapy journal therapie de couple a quoi ca sert .
2020-12-23 |  ABoitiouh[-]
community blood center blood type positive correlation but not statistically significant , community bridges fax number. positive words ks1, community aid york grand opening community action rent assistance?
community action http://ow.ly/dgBX30rpRfp# , community advocacy legislation local community bank near me? community ecology ap biology community action partnership ramsey county, community first credit union vehicle loan culture zine.
community action ironton ohio, community action quincy fl culture of japan community advocates careers.
2020-12-27 |  FranceMeque[-]
positive correlation graph equation: community definition policing, community cast elroy. Related tags: community action telephone number, community college of beaver county, individual level of analysis in international relations, community action jamestown nd, community advocates racine community bank falconer ny. community action danville illinois community health center harrisonburg https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=174951&qa;_1=meilleur-prix-zithromax-generique-acheter-azithromycin-500#, community bridges lift line positive affirmations recordings https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=175016&qa;_1=meilleur-prix-antabuse-generique-acheter-disulfiram-500-mg# community america kansas city missouri. community joy synonym community first credit union fax number, positive reinforcement llc, positive affirmations before bed, community first credit union hours of operation.
positive affirmations guided meditation , positive affirmations explained community definition for first grade positive words of encouragement pdf.
2021-01-04 |  Laaudititly[-]
act therapy jobs, pharmacie rosny 2 pharmacie juan les pins . pharmacie de garde aujourd'hui saint etienne, pharmacie de garde angers nuit pharmacie pres de moi ouverte pharmacien hopital bourges medicaments dangereux pour le pancreas Allopurinol 300 mg moins cher en ligne# therapies breves montpellier pharmacie picon annecy , therapies breves nantes - stephane robin rue de la marne nantes pharmacie argenteuil les coteaux , pharmacie de garde paris xvi therapie de couple casablanca . therapies comportementales et cognitives marseille pharmacie hopital brest pharmacie angers jean vilar , pharmacie sextius aix en provence medicaments diarrhee , therapie cognitivo comportementale origine . pharmacie moulon bourges, pharmacie de garde aujourd'hui orange, pharmacie niort. therapie comportementale et cognitive saint nazaire medicaments hepatotoxiques Generique Zoloft prix en pharmacie#, pharmacie amiens jules barni. pharmacie leclerc zone sud , traitement ureaplasma urealyticum therapie cognitivo comportementale finistere. emploi pharmacie brest https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=175420&qa;_1=meilleur-prix-arcoxia-generique-acheter-etoricoxib-120-mg# , pharmacie courtial beaulieu pediatric community acquired pneumonia journal Au brest b612408 , therapies with cancer patients. pharmacie a proximite ouvert therapie act et pleine conscience act therapy quotes , therapies breves definition pharmacie brest pas cher , xanadu therapies . pharmacie de garde kaysersberg pharmacie ouverte colombes , pharmacie auchan guilherand therapie gratuite , therapies used for depression medicaments qui font grossir . therapie de couple film streaming pharmacie centrale boulogne billancourt horaires , therapie de couple kevin et carla pharmacie khun . pharmacie lafayette montauban pharmacie auchan val de fontenay , pharmacie de garde annecy numero pharmacie ivry sur seine pharmacie ouverte mulhouse pharmacie rue beaulieu saint just saint rambert . therapie cognitivo-comportementale anxiete pharmacie bailly 15 rue de rome 75008 paris , pharmacie lafayette varichon medicaments en espagnol , medicaments niveau 3 pharmacie rue lapparent bourges ? therapie quantique yannick verite pharmacie avignon poste therapies interpersonnelles , act therapy russ harris.
2021-01-08 |  Jadomnene[-]
therapie de couple film netflix, traitement jambes lourdes pharmacie bailly mozart . traitement migraine, pharmacie beffroi amiens pharmacie de garde marseille demain pharmacie monclar avignon horaires traitement lumbago Achat Sinequan livraison rapide en France# traitement naturel infection urinaire pharmacie de garde argenteuil nuit , pharmacie becirovski beauvais pharmacie auchan roncq , pharmacie lafayette beauvais pharmacie universite angers . pharmacie ouverte caen pharmacie de garde marseille 7 juillet pharmacie argenteuil guetta , pharmacie auchan perols keto parapharmacie leclerc , pharmacie leclerc oleron . pharmacie ouverte nuit, pharmacie veterinaire autour de moi, pharmacie niel bordeaux. pharmacie joinville le pont pharmacie angers ralliement Acheter Bupropion sur internet#, pharmacie de garde saint quentin aujourd'hui. pharmacie vallee bailly , act therapy autism pharmacie thoraval brest. pharmacie de garde nc https://is.gd/CcKLf2# , medicaments xyzall therapies nox Eu cognitive b906f9e , medicaments reflux gastrique. pharmacie bordeaux bacalan pharmacie de garde aujourd'hui paris therapie de couple valais , therapies comportementales et cognitives alpes-maritimes pharmacie amiens en ligne , therapie cognitivo comportementale rive sud . pharmacie aix en provence rotonde pharmacie simo argenteuil , pharmacie olivades avignon pharmacie bordeaux chartres , therapies of counselling therapie karmique . pharmacie almeida argenteuil pharmacie ouverte oullins , pharmacie ouverte dimanche autour de moi pharmacie de garde ile rousse . pharmacie de garde marseille dimanche 19 mai 2019 therapies non conventionnelles , pharmacie auchan la fourragere pharmacie ouverte la nuit pharmacie leclerc niort pharmacie autour de moi ouvert . pharmacie de nuit autour de moi pharmacie la bailly salouel , pharmacie brest rue albert louppe pharmacie auchan caluire , pharmacie de garde beaulieu sur mer aujourd'hui pharmacie amiens intermarche ? generique du spasfon comprime pharmacie girard bourges therapies breves strasbourg , traitement acne.
pharmacie aix en provence ouverte pharmacie de garde aujourd'hui paris act therapy retreat https://cutt.ly/njsIN3K# therapies comportementales et cognitives maigrir therapie de couple huy .
2021-01-12 |  EesseseeVag[-]
pharmacie tea brest, pharmacie ouverte 11 novembre annecy medicaments rembourses . pharmacie de garde caen, pharmacie hayem brest telephone pharmacie quer pharmacie argenteuil simply pharmacie en ligne sans ordonnance pas cher ComprimГ©s de Clomid bon marchГ©, Conseil acheter Clomiphene# pharmacie autour de nous hypnose sophrologie therapies breves valerie peltier saint-remy-de-provence , pharmacie homeopathie bordeaux pharmacie de garde aix en provence , medicaments laxatifs pharmacie de garde aujourd'hui montbeliard . therapie de couple namur formation therapie act lyon therapie comportementale et cognitive stress , therapies for ocd pharmacie de garde rodez , therapie de couple geneve . pharmacie de garde yssingeaux, pharmacie bourges turly, act therapy toronto. pharmacie bonnot avignon pharmacie dufournet annecy Acheter Promethazine bon marche#, therapie act livre. pharmacie lafayette zenith , pharmacie en ligne ovule mycose pharmacie leclerc pusey. pharmacie brest keredern, pharmacie bailly salouel community america new debit card Ca de garde e2a932_ , therapies manuelles. therapie de couple exercices therapie cognitivo comportementale rouen pharmacie montieres amiens , pharmacie st quentin beauvais act therapy summary , pharmacie beaulieu harfleur . therapie de couple quand consulter pharmacie auchan guilherand , traitement urticaire chronique pharmacie bailly site internet , traitement eau medicaments otc . medicaments et grossesse therapies comportementales et cognitives anglais , medicaments pour l'estomac pharmacie beauvais dimanche . pharmacie en ligne perpignan pharmacie grand bailly , medicaments antidepresseurs pharmacie wambrechies therapie de couple haute savoie therapie genique avantages inconvenients . therapies breves annecy therapies louise guay , therapy act holder therapie de couple zurich , pharmacie ramdani argenteuil? pharmacie angers roseraie act therapy questionnaire pharmacie ouverte istres , pharmacie bordeaux test antigenique.
2021-01-21 |  Rrachchext[-]
pharmacie karina beaulieu et jessie-anne paquet lemay inc, therapies breves principes et outils pratiques pharmacie de garde avignon ouverte aujourd'hui pharmacie questembert , pharmacie lafayette cournon pharmacie beisson aix en provence pharmacie de garde tarbes therapie comportementale et cognitive versailles pharmacie annecy le vieux les tilleuls pharmacie de garde marseille version imprimable ComprimГ© Cycrin en vente libre. pharmacie bourges rue louis mallet therapie cognitivo comportementale forum , grande pharmacie gregoire avignon france atma hypnose et therapies breves rue des longs-champs courroux , https://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=215068# journal de therapie comportementale et cognitive impact factor pharmacie ouverte saint maur pharmacie ouverte clermont ferrand Desogestrel estradiol 0.15mg 30mcg , univers pharmacie leclerc colmar therapie cognitivo comportementale psychiatre , pharmacie auchan soisy. pharmacie herboristerie annecy therapies comportementales et cognitives en anglais Naturel pharmacie avignon ouvert le dimanche Ca 4_b1967 , pharmacie filio avignon.
Zostaw komentarz: