Szukaj:

STATUT KLUBU "PARAGRAF 34" po III Sympozjum

Wpis dodano: 2008-05-22

Artykuł 1. Nazwa.

1.1. W dniu 13.02.2007 zawiązuje się Klub "PARAGRAF 34".
1.2. Nazwa Klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn używanych.
1.3. Zewnętrznymi oznakami Klubu są Logo i Znaczek Klubowy. Są one zamieszczone i opisane w Załączniku nr 1 niniejszego Statutu.
1.4. W niniejszym statucie Klub "PARAGRAF 34" jest nazywany Klubem.

Artykuł 2. Misja i cele.

2.1. Misją Klubu jest podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn nowych i używanych oraz urządzeń i procesów przemysłowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oraz propagowanie idei bezpieczeństwa związanego z maszynami w środowiskach, menedżerskich, pełnomocników systemów jakości, inwestycji, BHP i pracowników utrzymania ruchu.
2.2. Klub stawia sobie następujące cele:

 • podnoszenie świadomości wagi problemów związanych z uzyskiwanie przez maszyny, urządzenia i procesy przemysłowe właściwego poziomu bezpieczeństwa we wszystkich grupach zawodowych, które są za stan rzeczy odpowiedzialne lub mogą mieć na niego wpływ,
 • kreowanie roli inżyniera utrzymania ruchu i inżyniera projektu, jako osób, które z racji kwalifikacji zawodowych są predestynowane do zapewniania realizacji potrzeb w zakresie układów bezpieczeństwa,
 • budowanie kultury współpracy pomiędzy środowiskami inżynierskimi, menedżerskimi, służb BHP, inwestycji, nadzoru rynku i pracowników systemów jakości na płaszczyźnie bezpieczeństwa maszyn urządzeń i procesów przemysłowych,
 • tworzenie licznych płaszczyzn wymiany informacji pomiędzy członkami wymienionych wyżej środowisk w formie spotkań, sympozjów, konferencji, wortali internetowych itd.
 • aktywne propagowanie idei bezpieczeństwa maszyn urządzeń i procesów przemysłowych włącznie ze współpracą z ośrodkami edukacyjnymi.
 • aktywną współpracę z Urzędami, Inspekcjami i Instytucjami, które posiadają
  w zakresie swojej działalności problematykę bezpieczeństwa technicznego,
  a w szczególności z:
  - Urzędem Dozoru Technicznego
  - Państwową Inspekcją Pracy
  - Polskim Komitetem Normalizującym,
  - Centralnym Instytutem Ochrony Pracy
  - Państwowym Instytutem Badawczym

Artykuł 3. Członkostwo.

3.1. Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna, która posiada przekonanie, co do wagi problemu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
3.2. Członkiem Klubu może zostać każda osoba prawna, której uprawniona reprezentacja zadeklaruje wolę realizacji na terenie danej organizacji zasad bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
3.3. Członkowie aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach Klubu.
3.4. Członkostwo uzyskuje się w wyniku wypełnienia deklaracji członkowskiej i uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły Klubu. Wzór deklaracji członkowskiej znajduje się w Załączniku nr 2 niniejszego Statutu.
3.5. Członkostwo Klubu jest bezterminowe, o ile Członek nie zostanie skreślony z listy Członków.
3.6. Ewentualnego skreślenia z listy Członków dokonuje Kapituła Klubu, po porozumieniu się z danym członkiem. O dokonaniu skreślenia Kapituła informuje pisemnie Zarząd.
3.7. Członkowie o szczególnych zasługach dla Klubu lub inne osoby, mogą być wyróżnieni Członkostwem Honorowym, na wniosek: Zarządu, Kapituły Klubu lub Członka Klubu. Członkostwo Honorowe jest przyznawane przez Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym.
3.8. Członkostwo Honorowe jest bezterminowe.
3.9. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą śmierci Członka Klubu, jego pisemnej rezygnacji lub skreślenia.
3.10. Skreślenie Członka Klubu dokonywane jest w przypadku rażącego naruszenia zasad określonych statutem, a w szczególności obowiązków Członka Klubu wymienionych w punkcie 4.3. lub ogólnych zasad współżycia społecznego. Skreślenie Członka Klubu dokonuje Kapituła Klubu.

Artykuł 4. Organizacja.

4.1. Władze klubu.

4.1.1. Władze Klubu stanowią Zgromadzenie Członków, Zarząd i Kapituła Klubu.
4.1.2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób wybieranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przez Zgromadzenie Członków na okres trzyletniej kadencji.
Liczbę kolejno sprawowanych kadencji ogranicza się do dwóch, a następny wybór
do Zarządu wymaga przerwy trwającej minimum jedną kadencję.
4.1.3. Członków Kapituły wybiera na okres trzyletniej kadencji Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Liczbę kolejno sprawowanych kadencji każdego z Członków Kapituły ogranicza się do dwóch, a następny wybór wymaga przerwy trwającej minimum jedną kadencję.
4.1.4. Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, przynajmniej co dwa lata.
4.1.5. Zgromadzenie Członków w trybie nadzwyczajnym zwołuje Zarząd lub grupa, co najmniej 20% Członków Klubu w dowolnym terminie, po podaniu przyczyny i pełnego porządku Zgromadzenia Członków.
4.1.6. Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa i Sekretarza.
4.1.7. Kapituła Klubu wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.
4.1.8. Członkowie Honorowi wchodzą bezterminowo w skład Kapituły Klubu.
4.1.9. Funkcji we władzach wybieralnych nie można łączyć.
4.1.10. Zarząd Klubu zajmuje się:

 • dokumentacją Klubu,
 • organizacją Zgromadzeń Członków,
 • organizacją Zebrań i Spotkań Klubu,
 • działalnością bieżącą w zakresie punktu 2.2.

4.1.11. Kapituła Klubu zajmuje się:

 • rozwojem personalnym społeczności klubowej,
 • działaniami związanymi z kształtowaniem poziomu merytorycznego aktywności Członków Klubu,
 • wspiera i animuje działalność bieżącą w zakresie punktu 2.2.

4.2. Prawa członków klubu.

4.2.1. Członek Klubu ma prawo czynnie uczestniczyć w działalności Klubu.
4.2.2. Członek Klubu ma prawo wybierać i być wybierany do władz Klubu.

4.3. Obowiązki członków klubu.

4.3.1. Członek Klubu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Statutu.
4.3.2. Członek Klubu ma obowiązek wspierać w swoim środowisku dążenia do podwyższania poziomu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
4.3.3. Członek Klubu jest zobowiązany do podwyższania swoich kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.4.3.4. Członek Klubu ma obowiązek czynnie uczestniczyć w działaniach Klubu i wspierać jego rozwój.

4.4. Zebrania.

4.4.1. Zebraniami Klubowymi są zgromadzenia, w których udział biorą wyłącznie Członkowie Klubu.
4.4.2. Zebrania służą uzgodnieniom bieżących spraw klubowych, wymianie informacji merytorycznych pomiędzy Członkami Klubu i podnoszeniu kwalifikacji.
4.4.3. Zebrania organizuje Zarząd.
4.4.4. Aby zebranie posiadało status Zgromadzenia Członków musi zostać zwołane wobec spełnienia następujących warunków formalnych:

 • powiadomienie pisemne wszystkich Członków Klubu z wyprzedzeniem 1 miesiąca,
 • podanie przyczyny zwołania,
 • podanie szczegółowego programu Zgromadzenia, wraz z tytułami proponowanych uchwał.

4.5. Spotkania (Sympozja).

4.5.1. Spotkaniami Klubowymi są zgromadzenia, w których udział biorą Członkowie Klubu oraz zaproszeni goście.
4.5.2. Spotkania służą popularyzacji działalności i idei Klubu oraz wymianie doświadczeń w szczerszym gronie personalnym. Mają one zatem charakter ściśle merytoryczny.
4.5.3. Spotkania organizuje Zarząd, przy współpracy z Kapitułą Klubu.

4.6. Sekcje Techniczne.
4.6.1. W ramach Klubu „Paragraf 34” powołuje się do działania trzy Sekcje Techniczne:

 • Sekcja Techniczna - „Etyka, prawo i zarządzanie”
 • Sekcja Techniczna - „Maszyny i Urządzenia”
 • Sekcja Techniczna - „Instalacje Przemysłowe”

4.6.2 Przewodniczących Sekcji Technicznych powołuje i odwołuje Prezes Zarządu Klubu „Paragraf 34”, a zatwierdza Kapituła Klubu „Paragraf 34”zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Artykuł 5. Klub nie prowadzi działalności finansowej.

Artykuł 6. Postanowienia końcowe.

6.1. Pierwsze Zgromadzenie Członków jest Zgromadzeniem Założycielskim, nie podlega zasadom zawartym w punkcie 4.4.4 i jego uczestnicy są nazywani Członkami Założycielami.
6.2. Zgromadzenie Członków ma prawo zmieniać Statut Klubu większością 2/3 głosów ważnych w głosowaniu tajnym.
6.3. Zgromadzenie Członków ma prawo rozwiązać Klub większością 2/3 głosów ważnych.
Załączniki:
Typ Plik Rozmiar
  Statut Klubu po III Walnym Zgromadzeniu...  70.03 KB 

kategoria: Statut

Oceń ten wpis:

Głosy: 3.3/10 (198 głosów)

Komentarze (0) Dodaj swoją opinię
Zostaw komentarz: